Regulamin wypożyczalni

1. Okres obowiązywania Regulaminu

Od 2 grudnia 2016 roku do jego odwołania bądź zmiany.

2. Wypożyczalnia

2.1. Podmiotem publikującym niniejszy Regulamin oraz stroną Umowy Najmu (zdefiniowanej poniżej) jest Sławomira Podwojska prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą motorhome.pl Sławomira Podwojska, adres miejsca wykonywanej działalności ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 05-480 Karczew, NIP 7841029945, REGON 365979260 (dalej „Wypożyczalnia”).

3. Postanowienia ogólne

3.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) stanowi integralną część każdej umowy najmu Pojazdu (zdefiniowanego poniżej), zawartej pomiędzy Klientem (zdefiniowanym poniżej) a Wypożyczalnią (zdefiniowaną poniżej) (dalej „Umowa Najmu”).
3.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do każdej Umowy Najmu zawartej w okresie obowiązywania Regulaminu, chyba że postanowienia Umowy Najmu wprost wyłączają poszczególne lub wszystkie postanowienia Regulaminu.

4. Przedmiot najmu (Pojazd + Wyposażenie)

4.1. Przedmiotem najmu jest pojazd kempingowy określony w Umowie Najmu (dalej „Pojazd”) wraz z uzgodnionym przez Strony wyposażeniem określonym w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w Umowie Najmu (dalej „Wyposażenie”).
4.2. Pojazd i Wyposażenie spełnia warunki przewidziane przez normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wypożyczalnia nie składa żadnych oświadczeń w przedmiocie dopuszczalności wykorzystania Pojazdu ani Wyposażenia na terytorium państw innych niż Polska. Wszelkie informacje uzyskane przez Użytkowników Pojazdu (zdefiniowanych poniżej) od Wypożyczalni w przedmiocie możliwości korzystania z Pojazdu bądź wyposażenia na terytoriach państw innych niż Polska powinny być rozumiane jako niewiążące sugestie wynikające z dotychczasowego doświadczenia Wypożyczalni lub jej Klientów. W każdym przypadku to Użytkownik Pojazdu zobowiązany jest samodzielnie uzyskać aktualne informacje odnośnie do wymagań dotyczących używania Pojazdu i Wyposażenia (bądź konieczności doposażenia Pojazdu) na terytorium państw innych niż Polska.
4.3. Wypożyczalnia nie odpowiada za niemożność używania Pojazdu bądź Wyposażenia przez Użytkowników Pojazdu zgodnie z oczekiwanym przez nich celem na terytorium państw innych niż Polska wynikającą z wymogów stawianych przez prawo tych państw.
4.4. Najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do użytkowania Pojazdu i Wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności do zapoznania się z instrukcjami obsługi Pojazdu i Wyposażenia przed użyciem Pojazdu lub Wyposażenia.
4.5. Najemca podczas okresu najmu jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego Pojazdu, w szczególności do uzupełniania płynów i materiałów eksploatacyjnych na własny koszt oraz do każdorazowego upewnienia się, że Pojazd spełnia warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
4.6. Pojazd nie może być wykorzystywany do celów innych niż rekreacyjno-turystyczne, w szczególności nie może być używany do grzecznościowego bądź odpłatnego przewożenia ładunków (z wyjątkiem bagażu turystycznego Użytkowników Pojazdu), ani grzecznościowego bądź odpłatnego przewozu osób innych niż Użytkownicy Pojazdu. Ponadto Pojazd nie jest przeznaczony do udziału w imprezach samochodowych, testach, pokazach etc.
4.7. Najemca nie jest upoważniony do oddania Pojazdu bądź Wyposażenia w podnajem.
4.8. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
4.9. Pojazd może być użytkowany jedynie w granicach terytoriów państw europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów). Użytkowanie Pojazdu w pozostałych krajach jest dozwolone za uprzednią zgodą Wypożyczalni. Niedozwolone jest użytkowanie Pojazdu w państwach bądź rejonach objętych działaniami wojennymi, rozruchami lub zamieszkami. Najemca jest zobowiązany każdorazowo we własnym zakresie sprawdzać oficjalne komunikaty władz państwa, w którym użytkowany jest Pojazd odnośnie bieżącej sytuacji danego państwa lub regionu oraz komunikaty polskiego ministerstwa spraw zagranicznych wydawane w tym zakresie.
4.10. W pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia (np. palenia świec).
4.11. Przewożenie zwierząt domowych jest możliwe za uprzednią zgodą Wypożyczalni.

5. Użytkownicy Pojazdu (Najemca + Kierowca + Osoby Korzystające)

5.1. Użytkownikami Pojazdu mogą być wyłącznie osoby wskazane co najmniej z imienia i nazwiska jako Użytkownicy Pojazdu w Umowie Najmu (dalej „Użytkownicy Pojazdu”).
5.2. Najemcą może być wyłącznie osoba, która najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Najmu ukończyła 30 rok życia i posiada ważne na terytorium Polski (oraz odpowiednio państwa w którym Pojazd ma być używany) prawo jazdy od minimum 5 lat. Najemcą jest osoba wskazana co najmniej z imienia i nazwiska jako Najemca w Umowie Najmu (dalej „Najemca”). W przypadku, gdy w treści Umowy Najmu jest wskazany więcej niż jeden Najemca, odpowiedzialność tych osób za zobowiązania względem Wypożyczalni jest solidarna.
5.3. Kierowcą może być wyłącznie osoba, która najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Najmu ukończyła 25 rok życia i posiada ważne na terytorium Polski prawo jazdy od minimum 5 lat, przy czym Kierowcą może być wyłącznie Najemca bądź inny Użytkownik Pojazdu spełniający wymagania określone w zdaniu pierwszym, pozostający w czasie jazdy pod stałym nadzorem Najemcy (dalej „Kierowca”).
5.4. Najemca zapewnia względem Wypożyczalni, aby Użytkownicy Pojazdu w trakcie trwania najmu korzystali z Pojazdu i Wyposażenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie i Umowie Najmu oraz zgodnie z przeznaczeniem Pojazdu i Wyposażenia.

6. Dokonywanie rezerwacji (Najemca + Kierowca + Osoby Korzystające)

6.1. Rezerwacji Pojazdu można dokonywać bezpośrednio na stronie www.motorhome.pl bądź poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny. Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na wskazany przez Klienta adres e-mail.
6.2. Rezerwacja jest wiążąca dla Wypożyczalni wyłącznie po dokonaniu przez Najemcę wpłaty zaliczki.
6.3. Zaliczka wynosi:

  • 20% ceny najmu (jednak nie mniej niż 1000 zł) – jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 30 lub więcej dni;
  • 50% ceny najmu (jednak nie mniej niż 1000 zł) – jeżeli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało mniej niż 30 dni;
  • 100% ceny najmu – jeżeli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 7 lub mniej dni.

7. Anulowanie dokonanej rezerwacji

7.1. Anulowania rezerwacji Najemca może dokonać poprzez kontakt mailowy z Wypożyczalnią pod adresem wskazanym na stronie internetowej www.motorhome.pl.
7.2. W przypadku złożenia przez Najemcę oświadczenia o anulowaniu rezerwacji, Wypożyczalnia jest uprawniona do naliczenia następujących opłat:

  • 0 zł – jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 60 lub więcej dni;
  • 20% ceny wynajmu (jednak nie mniej niż 1000 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 30 a 59 dni;
  • 50% ceny (jednak nie mniej niż 1500 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 7 a 29 dni;
  • 75% ceny (jednak nie mniej niż 1500 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało mniej niż 7 dni.

7.3. Wypożyczalnia zwróci Najemcy całość wpłaconej zaliczki tytułem Rezerwacji, pomniejszonej o koszty administracyjne związane z anulowaniem rezerwacji w kwocie 1000 zł, w przypadku, gdy pomimo anulowania rezerwacji przez Najemcę Wypożyczalnia zdołała wypożyczyć rezerwowany Pojazd osobie trzeciej w terminie objętym rezerwacją.

8. Zmiana rezerwacji

8.1. Zmiana terminu rezerwacji bądź zmiana zarezerwowanego Pojazdu jest możliwa:

  • w przypadku, gdy do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 60 lub więcej dni – pod warunkiem, że oczekiwany inny Pojazd jest dostępny w oczekiwanym innym terminie;
  • w przypadku, gdy do rozpoczęcia okresu najmu pozostało mniej niż 60 dni – pod warunkiem, że oczekiwany inny Pojazd jest dostępny w oczekiwanym innym terminie oraz za opłatą administracyjną w wysokości 1000 zł.

8.2. W przypadku zmiany terminu rezerwacji cena najmu może ulec zmianie, biorąc pod uwagę obowiązujący w danym terminie cennik usług Wypożyczalni.

9. Cena i terminy płatności

9.1. Cena najmu ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego przez cały okres planowanego najmu Pojazdu. W przypadku, gdy okres najmu obejmuje sezonową zmianę cen najmu, koszt najmu jest liczony indywidualnie za każdy dzień najmu według ceny określonej w danym cenniku.
9.2. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.motorhome.pl w zakładce „cennik”.
9.3. Najemca zobowiązany jest do zapłaty ceny za najem w wysokości ustalonej w Umowie Najmu.

10. Kaucja

10.1. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 5.000 zł najpóźniej na 7 dni przed planowanym pierwszym dniem okresu najmu.
10.2. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń Wypożyczalni względem Najemcy (Najemców) wynikających z Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu oraz z tytułu uszkodzenia, kradzieży bądź zniszczenia Pojazdu lub Wyposażenia za które to zdarzenia można przypisać odpowiedzialność Użytkownikom Pojazdu zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
10.3. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu pojazdu, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu przez Najemcę całkowitego rozliczenia z Wypożyczalnią, a w przypadku powstania szkód w Pojeździe – nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania obejmującego likwidację szkody oraz zaspokojeniu roszczeń odszkodowawczych Wypożyczalni, o czym Wypożyczalnia zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie.
10.4. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

11. Odpowiedzialność Najemcy

11.1. Wypożyczalnia oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości, że Pojazd posiada wykupioną polisę OC, AC i NW.
11.2. Najemca otrzyma kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy w sytuacji powstania szkody. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Wypożyczalnię, w szczególności związane z odmową wypłaty odszkodowania z tego powodu przez ubezpieczyciela.
11.3. W przypadku pokrycia szkód powstałych w związku z użytkowaniem Pojazdu przez Użytkowników Pojazdu z wykorzystaniem ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie 11.1, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty stanowiącej wysokość udziału własnego o jaką pomniejszone jest odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela zgodnie z warunkami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
11.4. Najemca jest zobowiązany jest pokryć na pierwsze wezwanie udokumentowane koszty Wypożyczalni związane z nałożeniem na Wypożyczalnie jako właściciela Pojazdu kar, mandatów i opłat o charakterze publicznoprawnym w związku z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Kierowcę lub Najemcę w okresie korzystania z Pojazdu.
11.5. Najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności podczas użytkowania Pojazdu oraz Wyposażenia oraz do zabezpieczania Pojazdu oraz Wyposażenia pod nieobecność Najemcy w sposób uniemożliwiający ich zabór, kradzież lub zniszczenie, w szczególności poprzez prawidłowe zamknięcie drzwi i okien Pojazdu, każdorazową aktywację alarmu, stosowanie blokad oraz hamulców. Ponadto, tam gdzie jest to możliwe, Najemca powinien zawsze pozostawiać Pojazd oraz Wyposażenie w miejscu dozorowanym.

12. Wydanie i zwrot Pojazdu

12.1. Najemca zobowiązany jest odebrać Pojazd w pierwszym dniu okresu najmu określonego w Umowie Najmu, w godzinach od 14:00 do 18:00 lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Wydawany Pojazd jest przez Wypożyczalnię sprawdzony pod względem technicznym, umyty, przygotowany do jazdy oraz zatankowany do pełna.
12.2. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w ostatnim dniu okresu najmu określonego w Umowie Najmu, w godzinach od 9:00 do 12:00 lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
12.3. W przypadku przekroczenia przez Najemcę terminu zwrotu Wypożyczalnia uprawniona jest do naliczenia kary umownej za każdą przekroczoną godzinę w wysokości ustalonej na podstawie następującego wzoru: (Cena wynajętego Pojazdu i Wyposażenia obowiązująca w dniu zwrotu) x (250%) / (24). W przypadku, gdy szkoda Wypożyczalni powstała w skutek nieterminowego zwrotu Pojazdu przez Najemcę przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.
12.4. Wydanie i zwrot Pojazdu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.
12.5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu oraz Wyposażenia w stanie, w jakim Pojazd został mu wydany przez Wypożyczalnię, w szczególności Pojazd powinien zostać przez Najemcę umyty w środku. Obowiązek sprzątania samochodu nie dotyczy mycia z zewnątrz, które wliczone jest w opłatę serwisową pobieraną od każdego Najemcy. Zbiorniki wody szarej i czystej powinny być puste, a toaleta chemiczna opróżniona i wypłukana.
12.6. W Pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu przez Użytkownika Pojazdu bądź jakąkolwiek osobę trzecią w czasie, gdy Pojazd znajdował się pod opieką Najemcy, Najemca obciążony zostanie kosztami dodatkowego sprzątania oraz naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1500 zł. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku naruszenia przez Użytkownika Pojazdu bądź osobę trzecią zakazu palenia przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej (np. w przypadku gdy następny klient odstąpi od umowy najmu Pojazdu ze względu na zapach pozostały w środku Pojazdu po paleniu).

13. Obowiązujące prawo

Do postanowień Umowy Najmu oraz niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.

"Regulamin" ostatnia aktualizacja: Luty 23rd, 2018; motorhome.pl