Regulamin wypożyczalni


Ostatnia aktualizacja: 04.10.2021
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin obowiązuje od 1.11.2019 roku do jego odwołania bądź zmiany.
1.2. Podmiotem publikującym niniejszy regulamin jest Sławomira Podwojska prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą motorhome.pl Sławomira Podwojska, adres miejsca wykonywanej działalności ul. Wąska 14/15, 05-077 Zakręt, NIP 7841029945, REGON 365979260 („Wynajmujący”).
1.3. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wynajmującego na rzecz Najemcy usług oraz stanowi integralną część każdej Umowy Najmu Pojazdu, zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, chyba że postanowienia Umowy Najmu Pojazdu wprost wyłączają poszczególne lub wszystkie postanowienia Regulaminu.

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Dobry Stan - oznacza stan niepogorszony w stosunku do stanu z dnia wydania Pojazdu, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, a w szczególności oznacza, że:
a) ogólny wygląd Pojazdu (włączając w to powłokę lakierniczą) nie może odbiegać od standardowego wyglądu w stosunku do wieku i przebiegu Pojazdu;
b) elementy nadwozia, podwozia oraz zderzaki nie mogą nosić śladów uszkodzeń takich jak wgniecenia, deformacje lub zarysowania lakieru;
c) elementy wyposażenia wewnętrznego nie mogą być uszkodzone lub zabrudzone w stopniu przekraczającym zużycie wskutek prawidłowego używania;
d) elementy mechaniczne nie mogą być zużyte w stopniu większym, niż to wynika z przebiegu Pojazdu i norm producenta;
e) w Pojeździe muszą się znajdować wszelkie dokumenty Pojazdu, za wyjątkiem dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu oraz akcesoria i elementy bezpieczeństwa;
f) ilość paliwa w zbiorniku odpowiada ilości w dniu wydania.
Kierowca - osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Najmu Pojazdu ukończyła 25 rok życia i posiada ważne na terytorium Polski (oraz odpowiednio państwa, w którym Pojazd ma być używany) prawo jazdy (kategorii B) od minimum 5 lat, przy czym Kierowcą może być wyłącznie Najemca bądź użytkownik pojazdu spełniający wymagania określone w zdaniu pierwszym, pozostający w czasie jazdy pod stałym nadzorem Najemcy.
Najemca - osoba fizyczna, która ukończyła 30 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, której przedstawiciel użytkujący Pojazd lub ona osobiście posiada ważne na terytorium Polski (oraz odpowiednio państwa, w którym Pojazd ma być używany) prawo jazdy (kategorii B) od minimum 5 lat.
Pojazd - pojazd kempingowy określony w Umowie Najmu Pojazdu oraz Protokole Wydania i Zwrotu Pojazdu, wraz z uzgodnionym przez Strony wyposażeniem.
Protokół Wydania i Zwrotu Pojazdu - oznacza dokument określający w szczególności cechy indywidualizujące Pojazd oraz potwierdzającego stan Pojazdu i jego przydatność do umówionego użytku jak również:
a) przebieg Pojazdu w kilometrach, od chwili wydania Pojazdu do chwili zwrotu Pojazdu, ustalony na podstawie wskazania licznika kilometrów, który Najemca potwierdzi jako rzeczywisty,
b) rzeczywisty stan Pojazdu w chwili zwrotu, uwzględniający w szczególności wszelkie uszkodzenia, ze wskazaniem, czy stan Pojazdu jest niepogorszony w stosunku do stanu z chwili wydania, z uwzględnieniem zużycia wskutek prawidłowego używania,
c) wszelkie zmiany dokonane w Pojeździe, zarówno za zgodą, jak i bez zgody Wynajmującego, oraz związane z nimi roszczenia Stron.
Regulamin - niniejszy regulamin.
Umowa Najmu – umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą dotycząca wynajmu Pojazdu.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WYNAJMUJĄCEGO

3.1. Rezerwacja Pojazdu jest wiążąca dla Wynajmującego wyłącznie po dokonaniu przez Najemcę wpłaty zadatku w wysokości 20%.
3.2. W przypadku złożenia przez Najemcę niebędącym konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o anulowaniu rezerwacji, Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia następujących opłat:
a) 0 zł – jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało 60 lub więcej dni;
b) 20% ceny wynajmu (jednak nie mniej niż 1000 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 30 a 59 dni;
c) 50% ceny (jednak nie mniej niż 1500 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało między 7 a 29 dni;
d) 75% ceny (jednak nie mniej niż 1500 zł) jeśli do rozpoczęcia okresu najmu pozostało mniej niż 7 dni.
3.3. W przypadku złożenia przez Najemcę będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o anulowaniu rezerwacji, Wynajmujący jest uprawniony do naliczenia opłaty wynikającej z poniesionej przez Wynajmującego straty. Minimalna opłata wynosząca 1-dniową stawkę ceny najmu Pojazdu, naliczana jest również w przypadku, gdy pomimo odstąpienia od umowy albo anulowania rezerwacji przez Najemcę Wynajmujący zdoła wypożyczyć rezerwowany Pojazd osobie trzeciej w terminie objętym rezerwacją.
3.4. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia zadatku najpóźniej na 7 dni przed planowanym pierwszym dniem okresu najmu. Brak powyższej zapłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji i zatrzymaniem przez Wynajmującego kwoty zadatku.

4. KAUCJA

4.1. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kaucji w wysokości 5.000 zł najpóźniej na 7 dni przed planowanym pierwszym dniem okresu najmu.
4.2. Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wynikających z Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu oraz z tytułu uszkodzenia, kradzieży bądź zniszczenia Pojazdu lub wyposażenia, za które to zdarzenia można przypisać odpowiedzialność Najemcy zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji w przypadku, gdy szkoda będąca następstwem działania lub zaniechania określonego w zdaniu 1 powyżej przekracza jej wysokość.
4.3. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu Pojazdu, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu przez Najemcę całkowitego rozliczenia z Wynajmującym, a w przypadku powstania szkód w Pojeździe – nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania obejmującego likwidację szkody oraz zaspokojeniu roszczeń odszkodowawczych, o czym Wynajmujący zobowiązuje się poinformować Najemcę niezwłocznie.
4.4. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

5.1. Wynajmujący oświadcza, a Najemca przyjmuje do wiadomości, że Pojazd posiada wykupioną polisę OC, AC oraz NW z opcją wynajmu.
5.2. Najemca otrzyma kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określających procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy w sytuacji powstania szkody. Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nieprzestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Wynajmującego, w szczególności związane z odmową wypłaty odszkodowania z tego powodu przez ubezpieczyciela.
5.3. Najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za Pojazd na zasadzie ryzyka, w tym utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Pojazdu, od chwili jego wydania Najemcy zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu, w wypadku niezachowania przez Najemcę warunków przewidzianych warunkami ubezpieczenia Pojazdu i wynikającej z tego odmowy ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania lub pokrycia szkody w innej formie, w całości lub w części.
5.4. Wartość Pojazdu sprzed zaistnienia zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością Najemcy określoną powyżej równa jest wartości rynkowej Pojazdu zgodnie z oceną rzeczoznawcy PZMOT powołanego przez Wynajmującego.
5.5. Roszczenia Wynajmującego wynikające z odpowiedzialności określonej powyżej zostaną pomniejszone o kwoty wypłacone Wynajmującemu przez zakład ubezpieczeń w wykonaniu umów ubezpieczenia Pojazdu.
5.6. W razie utraty dokumentów i/lub kluczy Pojazdu Najemca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem ich duplikatów, a w razie utraty tablic rejestracyjnych koszty związane z przerejestrowaniem Pojazdu, w tym koszty nowych tablic.
5.7. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich opłat i innych ciężarów związanych z używaniem Pojazdu, w tym kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem Pojazdu.
5.8. Najemca ponosi odpowiedzialność za nieterminowy zwrot Pojazdu również w sytuacji, gdy Pojazd został zatrzymany przez uprawnione organy w państwie, w którym pojazd przebywał na skutek działania bądź zaniechania Najemcy.
5.9. Najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności podczas użytkowania Pojazdu oraz wyposażenia oraz do zabezpieczania Pojazdu oraz Wyposażenia pod nieobecność Najemcy w sposób uniemożliwiający ich zabór, kradzież lub zniszczenie, w szczególności poprzez prawidłowe zamknięcie drzwi i okien Pojazdu, każdorazową aktywację alarmu, stosowanie blokad oraz hamulców. Ponadto, tam gdzie jest to możliwe, Najemca powinien zawsze pozostawiać Pojazd oraz wyposażenie w miejscu dozorowanym.

6. WYDANIE I ZWROT POJAZDU

6.1. Najemca zobowiązany jest odebrać Pojazd w pierwszym dniu okresu najmu określonego w Umowie Najmu, w godzinach od 14:00 do 18:00 lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Wydawany przez Wynajmującego Pojazd jest sprawdzony pod względem technicznym, umyty, przygotowany do jazdy oraz zatankowany do pełna.
6.2. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w ostatnim dniu okresu najmu określonego w Umowie Najmu, w godzinach od 9:00 do 12:00 lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
6.3. Zwrot Pojazdu powinien nastąpić w miejscu, w którym Pojazd został wydany Najemcy, chyba że Wynajmujący wyznaczy Najemcy inne miejsce zwrotu Pojazdu
6.4. W przypadku przekroczenia przez Najemcę terminu zwrotu Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary umownej za każdą przekroczoną godzinę w wysokości ustalonej na podstawie następującego wzoru: (Cena wynajętego Pojazdu i wyposażenia obowiązująca w dniu zwrotu) x (250%) / (24). W przypadku, gdy szkoda Wynajmującego powstała w skutek nieterminowego zwrotu Pojazdu przez Najemcę przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.
6.5. Wydanie i zwrot Pojazdu nastąpią na podstawie Protokołu Wydania i Zwrotu Pojazdu, sporządzonego w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Wynajmującego i Najemcy.
6.6. Przed podpisaniem Protokołu Wydania i Zwrotu Pojazdu Najemca zobowiązany jest wnikliwie i wszechstronnie zapoznać się ze stanem Pojazdu.
6.7. Podpisanie Protokołu Wydania i Zwrotu Pojazdu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Najemcę, że Pojazd został wydany we właściwym stanie, odznacza się wszystkimi uzgodnionymi właściwościami i jest w pełni przydatny do umówionego użytku.
6.8. Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w Dobrym Stanie, w szczególności Pojazd powinien zostać przez Najemcę posprzątany w środku. Obowiązek sprzątania samochodu nie dotyczy mycia z zewnątrz, które wliczone jest w cenę wynajmu. Zbiornik wody szarej powinien być pusty, a toaleta chemiczna opróżniona i wypłukana.
6.9. Protokół Zwrotu Pojazdu zostanie podpisany przez należycie umocowanych przedstawicieli Wynajmującego oraz Najemcę. Z chwilą podpisania Protokołu Zwrotu Pojazdu przez Najemcę i Wynajmującego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Pojazdu przechodzi na Wynajmującego.
6.10. Jeżeli wystąpią rozbieżności między Wynajmującym i Najemcą co do stanu Pojazdu lub innych danych uwzględnianych w Protokole Wydania i Zwrotu Pojazdu, należy je opisać w tym Protokole. Wówczas Wynajmujący powierzy Autoryzowanemu Dealerowi Pojazdu sporządzenie opinii dotyczącej stanu Pojazdu. Sporządzona w ten sposób opinia będzie dla Stron ostatecznie wiążąca. Koszty sporządzenia opinii ponosi ta ze Stron, której stanowisko nie zostało potwierdzone w opinii.
6.11. Najemcy jest zobowiązany do zwrotu wraz z Pojazdem kluczyków, dokumentów Pojazdu, dokumentacji technicznej oraz wszelkich innych przynależności Pojazdu. W przypadku niewypełnienia przez Najemcę powyższego obowiązku w chwili zwrotu Pojazdu, zrekompensuje on Wynajmującemu wszelkie koszty poniesione przez Wynajmującego w związku z usunięciem skutków braku powyższych przynależności.
6.12. Jeżeli po upływie Okresu Najmu lub po przedterminowym zakończeniu Umowy Najemca używa nadal Pojazdu, nie oznacza to przedłużenia Umowy.

7. ZASADY UŻYWNIA POJAZDU

7.1. W Pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) i używania otwartego ognia (np. palenia świec). W przypadku naruszenia zakazu palenia tytoniu przez użytkownika pojazdu bądź jakąkolwiek osobę trzecią w czasie, gdy Pojazd znajdował się pod opieką Najemcy, Najemca obciążony zostanie kosztami dodatkowego sprzątania oraz naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1500 zł. Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku naruszenia przez użytkownika pojazdu bądź osobę trzecią zakazu palenia przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej (np. w przypadku gdy następny klient odstąpi od umowy najmu Pojazdu ze względu na zapach pozostały w środku Pojazdu po paleniu).
7.2. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd i jego wyposażenie spełnia warunki przewidziane przez normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
7.3. Wynajmujący nie składa żadnych oświadczeń w przedmiocie dopuszczalności wykorzystania Pojazdu ani jego wyposażenia na terytorium państw innych niż obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
7.4. Wszelkie informacje uzyskane przez Najemcę od Wynajmującego w przedmiocie możliwości korzystania z Pojazdu bądź wyposażenia na terytoriach państw innych niż Rzeczpospolita Polska powinny być rozumiane jako niewiążące sugestie wynikające z dotychczasowego doświadczenia Wynajmującego. W każdym przypadku to Wynajmujący zobowiązany jest samodzielnie uzyskać aktualne informacje odnośnie do wymagań dotyczących używania Pojazdu i jego wyposażenia (bądź konieczności doposażenia Pojazdu) na terytorium państw trzecich.
7.5. Wynajmujący nie odpowiada za niemożność używania Pojazdu lub jego wyposażenia przez Najemcę zgodnie z oczekiwanym przez nich celem na terytorium państw trzecich wynikającą z wymogów stawianych przez prawo tych państw.
7.6. Najemca przez cały okres Umowy Najmu zobowiązany jest do używania Pojazdu i jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności do zapoznania się z instrukcjami obsługi Pojazdu przed jego użyciem, właściwościami oraz instrukcjami producenta i Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
7.7. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu technicznego Pojazdu, w szczególności do uzupełniania płynów i materiałów eksploatacyjnych na własny koszt oraz do każdorazowego upewnienia się, że Pojazd spełnia warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
7.8. Pojazd nie może być wykorzystywany do celów innych niż rekreacyjno-turystyczne, w szczególności nie może być używany do grzecznościowego bądź odpłatnego przewożenia ładunków (z wyjątkiem bagażu turystycznego Najemcy), ani grzecznościowego bądź odpłatnego przewozu osób innych niż Najemca lub osoby z którymi Najemca podróżuje.
7.9. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie Pojazdu pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających.
7.10. Pojazd może być użytkowany jedynie w granicach terytoriów państw Unii Europejskiej. Użytkowanie Pojazdu w pozostałych krajach jest dozwolone za uprzednią zgodą Wynajmującego. Niedozwolone jest użytkowanie Pojazdu w państwach bądź rejonach objętych działaniami wojennymi, rozruchami lub zamieszkami. Najemca jest zobowiązany każdorazowo we własnym zakresie sprawdzać oficjalne komunikaty władz państwa, w którym użytkowany jest Pojazd odnośnie bieżącej sytuacji danego państwa lub regionu oraz komunikaty polskiego ministerstwa spraw zagranicznych wydawane w tym zakresie.
7.11. Przewożenie zwierząt domowych jest możliwe za uprzednią zgodą Wynajmującego wyrażoną w Protokole Wydania i Zwrotu Pojazdu.
7.12. Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go w Dobrym Stanie, w szczególności uwzględniając właściwości Pojazdu, jego wygląd oraz wymagania określone przepisami prawa.
7.13. Najemca nie może zmieniać przeznaczenia Pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w Pojeździe. Wynajmujący może wyrazić pisemną zgodę na montaż w pojeździe akcesoriów na rachunek Najemcy, pod warunkiem, że deinstalacja tych akcesoriów po rozwiązaniu Umowy jest możliwa bez pozostawienia trwałych śladów w pojeździe oraz w sposób nieobniżający wartości pojazdu.
7.14. Najemca nie może dokonywać w Pojeździe żadnych napraw, z zastrzeżeniem sytuacji, w których naprawy te są niezbędne do dalszej eksploatacji Pojazdu przez Najemcę. W sytuacji takiej Najemca ma obowiązek uzyskać od Wynajmującego pisemną zgodę na dokonanie niezbędnych napraw (zgodnie z wyrażoną zgodą).
7.15. Najemca nie ma prawa oddawać Pojazdu osobom trzecim do używania lub w podnajem ani udostępniać Pojazdu w jakikolwiek sposób. Najemca zobowiązuje się udostępniać Pojazd do korzystania jedynie osobie wskazanej w Protokole Wydania i Zwrotu Pojazdu, pod warunkiem, że osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje i dokumenty (włączając w to prawo jazdy z oznaczoną właściwą kategorią), wymagane przepisami prawa do prowadzenia Pojazdu. Za działania i zaniechania powołanej osoby w zakresie objętym Umową, Najemca ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania i zaniechania.
7.16. Najemca nie dokona oraz nie zobowiąże się do dokonania w stosunku do Pojazdu jakichkolwiek czynności rozporządzających, obciążających i obligacyjnych oraz czynności prawnych i faktycznych skutkujących uzyskaniem przez osobę trzecią posiadania lub dzierżenia Pojazdu.
7.17. Najemca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin, zawiadomić Wynajmującego o istotnych zdarzeniach dotyczących Pojazdu, do których należą w szczególności:
a) wypadek lub kolizja drogowa;
b) wystąpienie uszkodzeń Pojazdu lub jego wyposażenia, również w sposób inny niż w związku z wypadkiem lub kolizją drogową;
c) uszkodzenie licznika kilometrów;
d) utratę Pojazdu lub elementów jego wyposażenia;
e) przypadki nadmiernego zużycia Pojazdu lub jego elementów, które nie zostały ujawnione przy ostatnim przeglądzie;
f) ujawnione wady ukryte;
g) zniszczenie lub utratę dokumentów Pojazdu albo tablic rejestracyjnych;
h) zatrzymanie Pojazdu lub związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne uprawnione organy.

8. REKLAMACJA

8.1. Najemca może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Wynajmującego usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
8.2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: info@motorhome.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: ul. Wąska 14/15, 05-077 Zakręt.
8.3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres mailowy, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Najemcy związane ze składaną reklamacją.
8.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Wynajmujący przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Najemcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.5. Wynajmujący rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Najemca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej lub w formie listu poleconego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, której przedmiotem jest świadczenie przez Wynajmującego usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
9.2. Najemca nie może dokonać przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy Najmu bez zgody Wynajmującego.
9.3. Ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Wynajmującego będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wynajmującego, chyba że Najemca jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
9.4. Najemcy będący konsumentami w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.